Vážení kupujúci,
aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod potrebujeme vaše osobné údaje. Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov ako aj ich bezpečnosť je našou prioritou. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali ohľadne spracovania a zabezpečenia Vašich osobných údajov.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ e-shopu. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom nášho e-shopu je:

CS-KONTAKT s.r.o.


(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Ako nás viete kontaktovať?

Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na:
E-mail: objednavka@awora.sk 

3. Spracúvame nasledovné osobné údaje:

Nákup

Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá. Aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, predať a doručiť vybraný tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email.

Marketing

Snažíme sa byť Vašom spoľahlivým partnerom. Aby sme vám mohli zasielať, ponuky, informácie o produktoch a novinkách, poprípade obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
e-mail.

Registrácia

Všetko pre Vaše pohodlie. Aby sme Vám v budúcnosti uľahčili nakupovanie na našom e-shope, máte možnosť vytvoriť si u nás osobný profil.  Za účelom registrácie profilu spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu
Meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email.

4. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

a) E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy prostredníctvom nášho e-shopu ako aj jej riadneho plnenia, a to najmä na: poskytovanie informácií, prijatie,  zaevidovanie a vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie prípadného odstúpenia od zmluvy alebo prípadnej reklamácie.Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenie zmluvy, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.

b) Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania newsletterov. V prípade ak ste u nás ešte nenakupovali Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade ak ste už našim zákazníkom Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu.

c) Registrácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom registrácie profilu z dôvodu uľahčenia nakupovania v našom e-shope. V prípade zabudnutého hesla máte možnosť žiadať o zaslanie nového hesla na poskytnutý e-mail. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

5. Aký je náš oprávnený záujem?

V určitých prípadoch spracúvame Vaše osobného údaje na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade ak ste už našim zákazníkom, t.j. v minulosti ste už v našom e-shope aspoň raz nakupovali si Vám dovoľujeme zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a prináša vám úžitok vo forme uľahčenia budúceho nakupovania druhu tovaru, o ktorý ste už v minulosti prejavili záujem. V tejto súvislosti spracúvame len Váš e-mail. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri.

6. Ako nám môžete dať súhlas?

V určitých, vyššie uvedených prípadoch potrebujeme Váš súhlas na to, aby sme mohli spracovávať Vaše osobné údaje. Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v dvoch prípadoch:
– Registrácia profilu
– Prihlásenie sa na newsletter v prípade záujemcu, ktorý ešte nie je našim zákazníkom.

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
– prihlásením sa na newsletter, t.j. zadaním e-mailovej adresy do príslušného políčka.
– začiarknutím príslušných okienok – checkboxu.

7. Akým spôsobom môžete Váš súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:
– kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorú možnosť máte k dispozícii v každom jednom zaslanom newsletteri (reklamnej pošte), alebo
– nám kedykoľvek môžete zaslať oznámenie na e-mail: objednavka@awora.sk

8. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

E-shop

a) Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom nášho e-shopu uchovávame po dobu vybavenia objednávky, resp. po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

b) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

 c) Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a) Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie.

9. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:
– Externému účtovníkovi
– Dopravcovi v prípade zaslania zakúpeného tovaru

10. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

11. Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti?

Vaša spokojnosť je našim cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: objednavka@awora.sk
Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva.

13. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

V prvom rade máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
– už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
– odvoláte svoj súhlas;
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
– ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
– Môže však nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje (resp. ich časť), napriek Vašej žiadosti nebudeme môcť vyhovieť kvôli plneniu zákonnej povinnosti. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ďalej nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
– nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
– ak Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
– Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv alebo nárokov;
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Po prípade na základe Vašej písomnej žiadosti prenesieme Vaše osobné údaje vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
– na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
– z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
– vytvárania zákazníckeho profilu,
– môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

14. Ako môžete tieto práva vykonávať?

Vaše žiadosti čakáme na:
E-mail: objednavka@awora.sk

15. Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

16. Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.